Varstvo osebnih podatkov – GDPR


Izvajalec zdravstvene dejavnosti podaja:

Informacije po 13. in 14. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR):

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika:Naziv: Zavod RR
Naslov: Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
e.mail: info@zavodrr.si
Kontaktni podatki osebe za varstvo podatkov:        odvetnica Simona Marko, Ulica heroja Bračiča 12, 2000 Maribor, tel: 02/252 26 80,
e-mail: odvetnica.marko@siol.net
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo:– za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za posameznika,
– zakon, 6. in 9. člen GDPR, privolitev posameznika, pogodba, zaščita življenjskih interesov
Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo:– osnovni osebni podatki (ime, priimek, prebivališče, EMŠO),
– osnovni kontaktni podatki (telefon, e-mail),
– podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za vpogled v zdravstveno dokumentacijo: ime, priimek, tel, razmerje do pacienta),
– posebne vrste osebnih podatkov (podatki, potrebni za obravnavo zdravstvenega stanja oziroma za potrebe zdravljenja),
osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (transakcijski račun), v primeru samoplačniških storitev, doplačilih zdravstvene storitve

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
upravljavec in pooblaščene osebe; podatki se ne izvažajo v tretje države
Obdobje hrambe osebnih podatkov:zobozdravstveni karton trajno; zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti pacienta; osnovna medicinska dokumentacija 15 let, skladno z namenom obdelave; preostali podatki, vezani na zdravstveno stanje posameznika, skladno z vsakokratno pravno podlago;
Pravice posameznika:–  pravica dostopa do osebnih podatkov (15. čl. GDPR),
–  pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. čl. GDPR),
–  pravica do izbrisa osebnih podatkov v primerih, določenih v 17. čl. GDPR,
–  pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. čl. GDPR,
–  pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. čl. GDPR),
–  pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. GDPR),
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. čl. GDPR)

Obveznost zagotovitve osebnih podatkov:

za potrebe izvajanja zdravstvene storitve, zakon
Vir osebnih podatkov:posameznik in uradne evidence v skladu z zakonom

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, z zahtevo na naslov upravljavca, kontaktni podatki so navedeni pod točko 1. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).