Bolniška odsotnost od dela in SPREMSTVO


– Bolniško odsotnost lahko odobrimo samo za tri dni nazaj, zato nas, če zbolite,  o tem takoj obvestite, lahko preko Gospodarja zdravja, kjer redno odgovarjamo. Ne moremo odobriti bolniške odsotnosti za dneve in tedne nazaj, če se niste ustrezno javili. Če se boste javili kasneje, mora tako bolniško odsotnost odobriti imenovani zdravnik ZZZS /«komisija«/.

– Po 20  delavnih dneh o bolniški stalež plača ZZZS. Dolžnost vsakega, ki je na bolniški, je, da nas pravočasno opomni, da pošljemo predlog na ZZZS  za podaljšanje staleža in nas redno obvešča o poteku zdravljenja in stanju.

– Če menite, da se stanje ne izboljšuje po pričakovanjih, se javite pravočasno in ne šele na dan izteka bolniškega staleža, to je vsaj 7 dni pred iztekom oz. zaključkom staleža.

-Pri dolgotrajnejšem staležu ste se dolžni redno mesečno javljati s poročilom o stanju in nas opomniti, da se konec meseca izda elektronski bolniški list.

– Najlažje smo dostopni preko Gospodarja zdravja, kjer lahko pripnete vse izvide in odgovor prejmete v roku treh delovnih dni, običajno prvi dan, ko dela vaš izbrani zdravnik.

Več si lahko preberete  na naslednji povezavi – ZZZS – Upravičenci do začasne zadržanosti od dela in v zloženki Pravica do nadomestila med začasno odsotnostjo od dela

SPREMSTVO

Pravica do spremstva ni avtomatska, ampak je po 15. letu starosti odvisna od zdravstvenega stanja pacienta. Za izdajo spremstva potrebujemo potrdilo zdravnika vašega svojca, da spremstvo potrebuje. Z več informacij se lahko obrnete na ZZZS.

Skladno z določbo 1 . odstavka  61. člena Pravil OZZ ima zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča, pravico do spremstva na poti, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati. Potrebo po spremstvu ugotovi osebni zdravnik, od njega pooblaščeni zdravnik, v primerih nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pa tudi drug zdravnik.

Ne glede na navedeno pa ima skladno z določbo drugega odstavka prej navedenega člana  pravico do spremstva na vsaki poti do vsakega izvajalca vedno zavarovana oseba do 15. leta starosti oziroma težje ali težko duševno prizadeta ali težko telesno prizadeta zavarovana oseba do 18. leta starosti.
Starostna meja 15. let je bila s strani zakonodajalca določena upoštevajoč veljavne predpise s področja delovno pravne zakonodaje in področja zakonodaje o pacientovih pravicah.

Iz navedenih določb tako izhaja, da je razen v primeru otrok do 15. leta starosti (14,99), ki imajo v vsakem primeru pravico do spremstva na poti do izvajalca (torej avtomatično), pravica do spremstva vezana izključno na zdravstveno stanje zavarovane osebe (torej, če oseba zaradi zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati) kar je v  strokovni presoji osebnega zdravnika, torej tudi v primeru oseb starih več kot 15 let.  Morebitne druge okoliščine, zaradi katerih bi zavarovana oseba sicer lahko potrebovala spremstvo ( npr.  oddaljenost izvajalca, nepoznavanje relacij avtobusov, nima vozniškega izpita oz  morebitne tudi druge socialne okoliščine, ki niso vezane na zdravstveno stanje) pa žal niso podlaga za zadržanost od dela zaradi spremstva iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.